RODO

Informacja dla klientów

1. Zakład Przetwórstwa Spożywczego SOLAR EiM Dziołak Spółka Jawna z siedzibą w           Świdwinie przy ul. Polnej 10 (tel. 943652338 fax. 943655992) jest administratorem             Pani/Pana danych osobowych

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów kupna lub sprzedaży zgodnie z zawartą umową pisemną lub ustną. 

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:                                  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO): 

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

  •  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

                a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

                b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

                c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z                                          przepisów podatkowych lub rachunkowych);

  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  •  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Zakład Przetwórstwa Spożywczego SOLAR EiM Dziołak Spółka Jawna nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.